Městys Pecka
MěstysPecka

Platby poplatků - Městys Pecka

Poplatky

Zde předkládáme výtah obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:

OZV - Poplatek z odpadu

Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného roku a platí jak pro osoby s trvalým pobytem, tak pro objekty rekreační, chalupy, zemědělské usedlosti aj.

Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena nová známka na rok 2021, od 1. 4. nebudou popelnice vyváženy a nebude ani možné ukládat odpad do sběrného dvora.

Osoba s trvalým pobytem: 600,-Kč

Objekt určený k rekreaci: 700,-Kč

Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2021.

Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné.

Kódy částí Městyse Pecka: Pecka, Lhota u Pecky 1

Arnoštov 2

Bělá u Pecky 3

Bukovina 4

Horní Javoří 5

Kal 6

Staňkov 7

Vidonice 8

VZOR – platba občana z Vidonic čp. 16 Variabilní symbol: 1340816

OZV - Poplatek ze psů

Sazba poplatku na území Městyse Pecka za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa: 200,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 300,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 100,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 150,- Kč

Poplatek je jednotný pro všechny části městyse, je zvýšený a je splatný do konce března 2021.

Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2021. Číslo účtu: 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341+ kód obce + číslo popisné.

OZV - Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Výpočet poplatku je součin sazby poplatku a celkového počtu dnů pobytu.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2021 za rok 2020.

Datum vložení: 23. 2. 2021 9:45
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2021 9:53
Autor: Správce Webu