Městys Pecka
MěstysPecka

Harantovské slavnosti

Harantovské slavnosti historického zpěvu (HSHZ) vznikly se záměrem a snahou obnovit muzikantské tradice na hradě Pecka, které zde založil a rozšířil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, pán na Pecce. Konají se ve dvouletém intervalu od roku 1993, a to vždy o víkendu, který je nejblíže 21. červnu, což je datum Harantovy popravy na Staroměstském náměstí.

Vyhlašovatelem je Kulturní sdružení Harant Pecka spolu s Úřadem městyse Pecka. Odbornou spolupráci poskytuje Artama – IPOS Praha.
Festivalu se účastní amatérské pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí. Slavnosti jsou třídenní, přičemž hlavní část festivalu je soustředěna na sobotu. Pátek, který je prvním dnem HSHZ, je zaměřen na slavnostní koncert domácího nebo zahraničního sboru. V sobotu probíhá po slavnostním zahájení na peckovském hradě hodnocená koncertní přehlídka. V Kafkově síni se jednotlivé sbory představují dvěma až třemi skladbami z doby renesance a raného baroka v celkové délce osmi až deseti minut. Odborná porota posuzuje jednotlivé soubory a jejich umělecký projev. Hlavních cen bývá pět, nejsou však pevně dány kategorie, za které se ceny udělují.
Sobotní odpoledne je věnováno odborným seminářům a koncertům jednotlivých souborů, které jsou sice limitovány časem, ne však žánrem a dobou vzniku hudebních skladeb. Koncerty probíhají zároveň na hradě a v kostele.
Tradičním slavnostním ukončením festivalu se stala nedělní mše v kostele svatého Bartoloměje.
Důležitým mezníkem byl vznik Sborníku vícehlasých skladeb, který pravidelně vychází od II. ročníku a ze kterého si soutěžící vybírají skladby pro hodnocenou přehlídku. Autorem je dr. Martin Horyna.

XI. Harantovské slavnosti historického zpěvu

Kulturní sdružení Harant Pecka si Vás dovoluje informovat o festivalu amatérských pěveckých sborů, který se bude konat ve dnech 20. a 21. 6. 2015 v městečku Pecka.

CHARAKTERISTIKA HSHZ

Festival je třídenní, přihlásit se mohou neprofesionální dětské, ženské, mužské i smíšené sbory zpívající renesanční a raně barokní hudbu.

Slavnosti začínají v pátek speciálním koncertem na hradě. Pokračují v sobotu, kdy dopoledne proběhne hodnocená přehlídka přihlášených souborů a v podvečer volné koncerty sborů na hradě či v kostele. V neděli zakončuje festival slavnostní mše.

Kulturní sdružení vydalo pro potřeby festivalu Sborník vícehlasých skladeb X, který bude v dostatečném předstihu zaslán sbormistrům přihlášených sborů.

PODMÍNKY

1) hodnocená přehlídky

Soutěžící předvedou nejméně 2 skladby do celkové délky 10 minut čistého času (maximálně). Jedna skladba musí být ze Sborníků I - X a jedna musí být původně česká (i latinsky, nemusí být z výše uvedených sborníků). Z každé písně nebo skladby lze zpívat nejvýše 2 sloky. Výběr skladeb je omezen obdobím renesance a raného baroka (přibližně do roku 1670). Porota bude posuzovat všechny písně najednou. Vystoupení je a capella.

2) podvečerní koncerty

Výběr je zcela na uvážení sboru, délka vystoupení bude upřesněna po uzávěrce (po přesném počtu přihlášených souborů).

POPLATKY

 • Účastnický poplatek činí 100,- Kč na člena sboru.

PŘIHLÁŠKY

 • Závazné přihlášky posílejte do 31. ledna 2015 na adresu hshz@seznam.cz.

Přihláška není formou přednastaveného formuláře, do e-mailu, prosím, uveďte:

 • 1) název sboru a místo, odkud jste
 • 2) jméno dirigenta
 • 3) počet členů sboru
 • 4) dětský/mužský/ženský/smíšený sbor

Kontakt

 • Mgr. Šárka Kodymová
 • ZŠ Pecka 38, 507 82
 • tel.: 493 799 166, 737 886 517
 • E-mail: hshz@seznam.cz

Dokument ke stažení ve formátu. pdf

Předběžný program

 • Pátek 19. 6. 
  • 20.00 hod zahajovací koncert profesionálního madrigalového kvintetu na hradě při svíčkách                                      
 • Sobota 20.6.
  • 10.00 – 13.30 hod – hodnocená přehlídka na hradě
  • 15.30 – vyhodnocení přehlídky v kostele
  • 16.30 – seminář
  • 18.00 – volné koncerty na hradě a v kostele
 • Neděle 21.6. - 9.00 - zpívaná mše - kostel

Hodnocená přehlídka

Na hodnocené přehlídce soutěžící předvedou nejméně 2 skladby. Porota bude posuzovat všechny písně najednou.

Podmínky:

1) jedna musí být ze Sborníků I - X, vydaných Kulturním sdružením Harant k HSHZ 1995 - 2012

2) jedna z českého prostředí (i latinsky) - nemusí být z výše uvedených sborníků

3) ostatní mohou být z jiných zdrojů

4) všechny skladby jsou vymezeny obdobím renesance či raného baroka (přibližně do r. 1670)

5) celková délka vystoupení nepřesáhne 10 minut čistého času

Volné koncerty sborů

Proběhnou v sobotu od 18 hodin na dvou místech - v Rytířském sále hradu Pecka a v chrámu sv. Bartoloměje. Repertoár není vymezen, pouze vystupující v kostele přizpůsobí výběr církevnímu prostředí. Délka vystoupení jednoho sboru je stanovena na 10 - 15 minut.

Ubytování - vyplňte do 20. 3. 2015

Ubytování je zajištěno v internátu pedagogické školy v Nové Pace. Cena je 200,- Kč/noc + 50,- Kč/snídaně.

Vyplňte, prosím, tabulku v příloze! POZOR! Sboristé, kteří zpívají ve více sborech, se v této tabulce zapíší jen k jednomu sboru!

Účastnický poplatek

Poplatek činí 100,- Kč na člena sboru.

Za přípravný výbor

 • Mgr. Šárka Kodymová
 • ZŠ Pecka, 507 82
 • tel./fax. 493 799 166
 • mobil 737 886 517
 • e-mail: hshz@seznam.cz

Harantovské slavnosti v roce 2013 neproběhnou

I na letošní červen jsme připravovali další ročník HSHZ. Ve spolupráci s profesorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích panem Horynou jsme opět vydali Sborník a rozeslali tzv. první informaci, která obsahovala základní údaje a podmínky účasti na festivalu. Termín přihlášení byl stanoven na konec února a do této doby se nám přihlásily pouze 4 sbory. Organizační výbor se dohodl na tom, že s tímto počtem nelze festival uspořádat.

A jaké jsou důvody toho, že se sbory nepřihlásily? Některé psaly, že se účastní již jiného festivalu a finance jim nedovolí další absolvovat. Jiné účinkují v zahraničí, některé nejsou kompletní kvůli mateřským povinnostem svých členek. Některé se prostě neozvaly.

Přestože se letos slavnosti neuskuteční, chceme sbory znovu oslovit a další ročník zorganizovat za dva roky.

V původním termínu slavností, tedy v pátek 21. června 2013, uspořádáme v kostele sv. Bartoloměje slavnostní koncert k výročí popravy Kryštofa Haranta. Který sbor bude koncertovat, o tom ještě jednáme.

Shrnutí X. ročníku Harantovských slavností historického zpěvu

O víkendu 17. – 19. 6. zněla Peckou historická hudba. Konal se totiž X.ročník Harantovských slavností historického zpěvu. Zavítalo na něj deset českých sborů a jeden slovenský.
V pátek jste si mohli poslechnout Český chlapecký sbor Bonipueri, který má procestovanou nejen Českou republiku, ale i další evropské a mimoevropské země. Padesát chlapců (nejmladšímu bylo pouhých 8 let) pod vedením dirigenta Marka Štryncla a varhanistky Ivy Štrynclové slavnostně otevřelo jubilejní ročník festivalu a odměnou za jejich vystoupení byl bouřlivý potlesk.
Sobotní program zahájili trubači svými fanfárami a po krátkém vystoupení dětí ze ZUŠ Melodie Hořice a přivítání účastníků paní starostkou se přítomní odebrali do Rytířského sálu. Hodnocenou přehlídkou, kde zněly skladby renesance a raného baroka, prováděl moderátor Petr Sádek, čerstvý maturant novopackého gymnázia. Odborná porota pozorně sledovala výkony jednotlivých sborů, pilně si zapisovala a po dlouhé poradě ohodnotila čtyři sbory (CUM DECORE Liberec – laureát festivalu HSHZ 2011 za sborový zpěv,
ENSEMBLE VERSUS Brno – za stylovou interpretaci chrámové polyfonie,
SLAVÍČCI Praha – za nejlepší výkon mezi dětským a dívčími sbory,
CANTUS FIRMUS České Budějovice – za kultivovaný zvukový projev). Ty při slavnostním vyhlášení obdržely originální obraz Pecky od Daniela Bucka.
Další zajímavou akcí slavností byla beseda o K.Harantovi. Tentokrát ho historička a spisovatelka Marie Koldinská formou komentované powerpointové prezentace představila jako cestovatele a cestopisce. Přednášku rozdělila do dvou částí. Na začátku přiblížila cestování v době středověku a raného novověku, v druhé části se zaměřila na cestopis K.Haranta, konkrétně na rytiny v něm zobrazené. Více než hodinové povídání bylo zakončeno zodpovězením několika dotazů.
Večer se kostelem sv.Bartoloměje opět rozezněla hudba, tentokrát nejen renesanční.
Pravidelnou nedělní mši doprovodil pražský sbor Collegium 419 i některé přehlídkové sbory. Úžasnou závěrečnou tečkou festivalu byl koncert sboru Collegium 419, nebo spíše, jak uvedl dirigent Čeněk Svoboda, vzpomínka na španělského skladateleTomáse Luise de Victoria, od jehož smrti uběhlo letos 400 let. Při prezentaci jeho skladeb se sbor zcela netradičně rozestupoval či seskupoval, takže jednou se rozdělil po celé lodi kostela, podruhé zpíval před oltářem, jindy muži zpívali vpředu, ženy vzadu. Rozhodně to byl nevšední zážitek.
Jubilejní ročník se vydařil, alespoň co se ohlasů z řad porotců a účinkujících týče. S čím se potýkáme a co rozhodně neovlivníme, je přesný počet sboristů. Čísla nám sice nahlásí dopředu, ale realita je jiná. Jinak tomu nebylo ani letos, což samozřejmě přineslo potíže. Co neovlivníme je i to, jak a kde se hosté pohybují během svého volného času.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku a průběhu letošního ročníku a na tom, aby se tu sbory cítily dobře. A že tomu tak bylo, jsme už od některých slyšeli před jejich odjezdem.
                                                                                                                     Š.K.
Minulé ročníky