Městys Pecka
MěstysPecka

Sociální služby Pecka

 • Zřizovatel: Městys Pecka
 • Název zařízení: Pečovatelská služba Pecka
 • Místo poskytování služby: Pecka čp. 440
Adresa zařízení:
Pečovatelská služba Pecka
Pecka 440,507 82 Pecka
 
Právní forma: organizační složka obce
Číslo účtu: 1163005329/0800
Telefon: kancelář: 493 799 027; služební mobil: 601 394 142
 
Kontaktní pracovníci:
 • vedoucí pečovatelské služby: Renata Adamcová
 • pečovatelky: Renata Nezbedová,  Ivana Tauchmanová, Tereza Hamanová
 
Provozní doba: pondělí – pátek od 7.00 hod. do 14.00 hod.
Kapacita služby: 27 klientů denně
 
Působnost poskytování sociální služby:
Kapacita služby je určena osobám žijícím ve správním území Městyse Pecka.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči a rodinní příslušníci jim nemohou tuto péči poskytnout.
Jejím zřizovatelem je Městys Pecka. Poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
 
Poskytované základní činnosti:
 • základní sociální poradenství podle § 37 zákona 108/2006 Sb. a podle § 3 vyhlášky 505/2006
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dokumenty ke stažení