Městys Pecka
MěstysPecka

Lhota u Pecky

Lhota u Pecky je rozložena na obou březích podél potoka Brodku přitékajícího od Staňkova a těsně přiléhá k posledním domkům severovýchodního okraje Pecky. Svým původem náleží k mladším vesnicím. Když majetníci panství osazovali místa na pomezním hvozdu, smluvili s novými osadníky lhůtu, po kterou jim oni nemuseli odvádět dávky a platit daně. Malá osada o několika staveních byla původně součástí Staňkova a podřízena peckovské vrchnosti. V seznamu osad peckovského panství okolo roku 1400 se jméno Lhota již nachází. Na počátku XVIII. století tu byly jenom tři větší a tři menší usedlosti, jedna chalupa a tři domky bez polí. V roce 1778 se obě vesnice vymanily z peckovské podřízenosti a rychtář společný pro obě vsi sídlil ve Staňkově. Roku 1782 bylo zrušeno panství kartuziánů a po dvou letech byl peckovský dvůr rozdělen a část ho připadla i lhoteckým rodinám. Tak vznikly familie, tj. chalupy na dřívějších panských polích. Tím Lhota vzrostla a předčila Staňkov. Společný rychtář se proto dostal do Lhoty a od roku 1850 to byl starosta. V roce 1902 došlo k rozdělení vsí na dvě samosprávné obce. V roce 1960 byl tehdejší MNV ve Lhotě u Pecky zrušen a obec přešla pod státní správu MNV v Pecce. Z ryze praktických důvodů, aby bylo možné výhodně realizovat výstavbu nových rodinných domků a staveb, dle tehdy platných předpisů pro tvorbu územních plánů a kategorizaci obcí pro účely poskytování příspěvků na výstavbu, byla Lhota u Pecky spojena s Peckou. Tímto administrativním aktem se tedy v roce 1982 stala místní částí Pecky a před čísla popisná stávajících obytných domů se připsala číslice 3, tj. dům s původním číslem 1 je od té doby veden jako č. p. 301, dům č. p. 10 je nyní 310 atd. Katastrální hranice a parcelní čísla však u obou částí obce zůstala nezměněna. Školou, farou a poštou vždy byla a je Lhota u Pecky příslušná k Pecce.

Původní ves byla situována tak, že na slunných stráních, tj. otočených k jihu byly usazeny zemědělské usedlosti a na protilehlých svazích byly stavěny chalupy. Nová bytová výstavba toto rozdělení změnila.

Lidé se živili zemědělstvím, byli tu dva ševci, soustružník dřeva, 10 zedníků, kteří za prací vyjížděli i do okolí. Někteří měli zaměstnání v Pecce. Do 1. světové války v každé chalupě tkali kalmukové zboží. Ve vsi bývaly i dva hostince. Šepsovi č. p. 30 a Rumlovi č. p. 8, při nich smíšené obchody, jeden obchod zboží stávkového a zelinářství v č. p. 44.

V letech 1924-25 bylo ve Lhotě u Pecky 45 čísel popisných a 225 obyvatel. V současné době je ve Lhotě 57 domů z toho 6 rekreačních chalup a 133 lidí hlášených k trvalému pobytu. Pokud lidé nepracují v zemědělství, vyjíždějí do zaměstnání a za prací do okolí. Drobní podnikatelé mají sídla svých firem mimo Lhotu. V místě působí 2 autodopravci.

V roce 1949 bylo ve Lhotě založeno Strojní zemědělské družstvo, což mělo vliv na uspíšení elektrifikace vesnice. V roce 1952 se družstvo sloučilo s JZD ve Staňkově a s v JZD Pecce v jeden organizační celek JZD Pokrok Pecka. Pozdějším sloučením s dalšími JZD (Vidonice-Kal Bukovina u P.) vzniklo JZD Pecka, které dle transformačního zákona č. 229/1991 Sb. v roce 1991 zaniklo. V hospodaření na zemědělských pozemcích formou pronájmu pokračovalo nové ZD Pecka a následně k 1. 7. 1995 založilo 1. Podzvičinskou, a.s., která v regionu hospodaří v současnosti. V roce 2011 přesunula své sídlo z Pecky do Bukoviny u Pecky. Na lhoteckých zemědělských pozemcích hospodaří i několik drobných hospodářů, (pan Jan Rolf z čp. 311 soukromě hospodaří již od roku 1971). Ze Lhoty v současné době v zemědělství, jako v hlavním zaměstnání, pracuje 8 lidí.lhota

Obecní knihovna ve Lhotě u P. byla založená v roce 1922 a umístěna v hostinci č. p. 30. Po převedení obecní správy pod MNV v Pecce byly knihy přestěhovány do peckovské knihovny.

V obci byly dva rybníky, z nichž dolní byl zásobován vodou ze dvou obecních studní. U dolního rybníku se od nepaměti vyráběly z borovicových kmenů roury pro vodovod v Pecce. Hořejší rybník je nádržkou pro případ požáru. Vznikl po roce 1897, kdy za veliké vody dne 23. května byla odplavena roubená stodola patřící k č. p. 13, přitom vymleta byla taková prohlubeň, že se snadno upravila pro vodní nádrž.“ Oba rybníky byly následně přebudovány na betonové bazény, na nádrže s požární vodou, které v horkých letních dnech využívají i děti ke koupání.

Zdrojem pitné vody byly ve vsi studny. Tři byly obecní s vydatným zdrojem vody a další byly soukromé. V severovýchodní části obce již dříve existoval společný vodovod pro č. p. 40, 41 a 26. V celé vsi byl však veřejný vodovod zřízen až v roce 1967, a to připojením k peckovském vodovodnímu řadu.

Elektrický proud byl do vsi zaveden v roce 1950. Tehdy se občané rozhodovali mezi zavedením plynu nebo elektriky. Elektřina zvítězila, její rozvod byl rychle zrealizován včetně zřízení veřejného osvětlení. Při plynofikaci celé Pecky ukončené v roce 1994 byl do většiny domácností i této části obce zaveden plyn. V letech 2008 a 2009 byla v části Lhoty u P. položena nová kanalizační síť budovaná jako součást nové kanalizace celé Pecky, včetně čističky odpadních vod, v rámci akce Čistá Cidlina.

Lhotu u Pecky protíná silnice, která z Pecky vede do Staňkova. Zpevněna a vyštětována byla v roce 1931. Asfaltový koberec na ni byl položen v roce 1970. Autobus tudy projíždí ve všední dny 2x do Staňkova. Vzhledem k tomu, že pro mnohé obyvatele není peckovské náměstí zas tak daleko, mohou využít dalších autobusových linek odtud odjíždějících, buď směrem do Dvora Králové, nebo do Nové Paky.

Válečné útrapy se nevyhnuly ani této obci. V 1. světové válce padlo 6 mužů ze Lhoty. Jim na památku byl v roce 1929 postaven pomník-mohyla z araukaritů-stojící u silnice naproti budovy současné hasičské zbrojnice. Finanční náklady byly kryty z veřejné sbírky. Slavnostní odhalení se uskutečnilo dne 15. září.

Jako v mnohých vesnicích, také ve Lhotě u Pecky stojí zvonice se zvonkem. Podnět pro její zřízení v obci dal v roce 1875 majitel domu č. p. 11. Sám nato zvonek pořídil a na svém dvoře poskytl místo pro zvonici (sloup). V roce 1917 byl zvonek odebrán a materiál použit pro válečné účely. Od konce 1. světové války je zvonek železný a v současnosti stojí u budovy požární zbrojnice.

Jedinou společenskou organizací je zde stále činný sbor dobrovolných hasičů. Oficiálně byl založen v lednu roku 1903, ale již na podzim předchozího roku bylo ve Lhotě ustaveno hasičské družstvo, které bylo podřízeno hasičskému sboru v Pecce. Hasičské náčiní však bylo ve Lhotě již mnohem dříve. Čtyřkolovou stříkačku pořídila obec v roce 1900. Původní hasičské skladiště postavené v roce 1901 bylo zrušeno a nová hasičská zbrojnice pro uskladnění a uložení hasičské výzbroje a výstroje byla postavena na obecním pozemku u potoka, jako víceúčelová budova v letech 1973-74. Dalšími stavebními úpravami v letech na zlomu století bylo zlepšeno zvláště prostředí interiér a umožněno tím jejího širšího využití pro společenské akce. V současné době má sbor 50 členů. Jeho soutěžní družstvo složené z mladých aktivních členů si vede poměrně úspěšně na okrskových soutěžích v požárním sportu. Členové sboru jsou aktivní při organizaci různých akcí pořádaných pro veřejnost.