Navigace

Obsah

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PECKA


V současné době architektonický ateliér SURPMO Hradec Králové předložil návrh nového územního plánu k posouzení a kontrole nadřízenými a dotčenými orgány. Do konce měsíce srpna 2013 ještě lze podat žádosti a připomínky ke změnám ve využití území. Návrh je k nahlédnutí na Úřadě městyse Pecka a na internetových stránkách MěÚ Nová Paka a Městyse Pecka.

 

ÚZEMNÍ PLÁN - PRŮZKUMY A ROZBORY /TEXTOVÁ ČÁST/

VÝKRES LIMITU VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PECKA /vyvěšeno od 19.7.2013/

 

Dne 29.6.2015 byl schválen nový územní plán:

Zastupitelstvo obce Pecka, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN

PECKA

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Orgán, který územní plán vydal:

Zastupitelstvo městysu Pecka

Číslo usnesení, datum vydání územního plánu:

5/2015, 29.6.2015

Číslo jednací, datum nabytí účinnosti:

MUNPSZ/2012/12093/

 

Jméno a příjmení,

funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele:

Ing. Vítězslav Dufek,

vedoucí oddělení rozvoje

Podpis a razítko:

 

 
Územní plán obsahuje tyto části:
I. Územní plán Pecka
I.1 Textová část
I.2 Grafická část
I.2.a Výkres základního členění území .................................. 1: 5 000
I.2.b Hlavní výkres...................................................................1: 5 000
I.2.c Výkres veřejně prospěšnýc staveb, opatření a asanací ... 1: 10 000
 
II. Odůvodnění územního plánu Pecka
II.1 Textová část
II.2 Grafická část
II.2.a Koordinační výkres .........................................................1 : 5 000
II.2.b Výkres širších vztahů.......................................................1: 50 000
II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu .............1: 5 000
 
III. Poučení
viz vyhláška
 
 
Přílohy:

Územní plán Pecka - dokument ke stažení ve formátu .doc

Vyhláška - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Hlavní výkres  - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Koordinační výkres - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Schéma vyhodnocení ploch změn - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Výkres předpokládaných záborů - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Výkaz veřejně prospěšných staveb a asanací - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Výkres širších vztahů - dokument ke stažení ve formátu .pdf

Výkres základního členění území - dokument ke stažení ve formátu .pdf